Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Seldsum EQ Hendriks d.d. 25 oktober 2022. KvK nummer: 67154794

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


De Praktijk: Seldsum EQ Hendriks, omschreven als de dierenarts(en), alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

Client: De eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Praktijk de Behandeling uitvoert, dan wel opname verschaft voor de duur van de Behandeling.

Debiteur: Degene op wiens naam de factuur van de Praktijk is gesteld.

Behandeling: Het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of onderzoek, het leveren en/ of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen.

Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Praktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of onderzoek, het leveren en/ of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling en/of ten behoeven van veterinaire begeleiding en verzorging aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht. Onder dier, dieren of groepen van dieren is en zijn tevens begrepen eicellen, sperma en embryo’s.

Avantea: Laboratorium in Cremona, Italië, waar de eicellen naartoe worden geëxporteerd om daar te worden bevrucht d.m.v. de ICSI-methode.

Equiception: Laboratorium in Putten, Nederland, waar de eicellen naartoe worden geëxporteerd om daar te worden bevrucht d.m.v. de ICSI-methode.

Van Haeringen: Laboratorium in Wageningen, Nederland, waar DNA-onderzoeken worden uitgevoerd om de vader- en moederschapscombinaties vast te stellen

OPU: Ovum Pick Up, het winnen van eicellen uit de merrie ten behoeve van ICSI.

ICSI: Intracytoplasmatische sperma injectie, het bevruchten van de eicellen door middel van het injecteren van een spermacel in een eicel.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reeds gesloten en nog te sluiten overeenkomsten en aanbiedingen, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Praktijk en de Cliënt waarbij de Praktijk goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Praktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Praktijk uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Praktijk tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Praktijk anders is aangegeven.
  •  De Behandelingsovereenkomst tussen de Praktijk en de Cliënt komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Praktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Praktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
  • Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Praktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Praktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.
  • Indien een aanbieder niet de (enige) eigenaar van een Patiënt is, is hij gehouden aan de verplichtingen uit deze Behandelingsovereenkomst hoofdelijk na te komen in geval de (mede-)eigenaar het bestaan en de inhoud van de Behandelingsovereenkomsten en/of de daaraan verbonden kosten betwist.
  • Door het aangaan van de Behandelingsovereenkomst gaat Cliënt akkoord met de kosten van de Behandeling en verplicht zich deze te zullen voldoen.
  • De Praktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Praktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende kans op succes heeft, tenzij de Praktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud Overeenkomst

 • De tussen de Praktijk en Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Praktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.
  • De Praktijk voert de bedoelde werkzaamheden uit met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.
  • De Praktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.
  • De Praktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de behandeling niet of niet tijdig bij de Praktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande (extra) kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.
  • Indien de Patiënt tijdens de behandeling op de Praktijk overlijdt, zal de Praktijk voor rekening van de Cliënt zorg dragen voor de rekening voor de afvoer van het stoffelijk overschot. Indien de Patiënt op een andere huisvestingplaats dan de Praktijk overlijdt, draagt de Praktijk geen zorg voor de afvoer van het stoffelijk overschot.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging van de Behandelingsovereenkomst

 • De overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
  • Het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Praktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de dierenarts en/of de Praktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  • Het overlijden van de Patiënt
  • Een eenzijdige beslissing van de Praktijk, indien de Praktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet om dat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
  • Een eenzijdige beslissing van de Praktijk indien het vertrouwen tussen de Praktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord
  • Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Praktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Praktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
  • Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Praktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

 • De Praktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast en de overeenkomst verplicht de Cliënt tot betaling volgens de tarieven van de Praktijk. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld. Als munteenheid voor betaling geldt de Euro. De praktijk kan de Cliënt toestaan in een andere courante muntsoort te betalen. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Cliënt. Eventuele kosten verbonden aan betalingen vanuit het buitenland zijn voor rekening van de Cliënt.
  • De Praktijk accepteert alleen niet-contante betalingen.
  • Aan de Cliënt kan op verzoek een kostenindicatie van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze kostenindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Bij het in rekening brengen van de verblijfkosten aan de Cliënt gelden de dag van opname en de dag van afhalen c.q. overlijden van de Patiënt als volledige verpleegdagen
  • De betaling is verschuldigd binnen 15 dagen na de factuurdatum, op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur
  • Het is mogelijk dat een onderdeel van de behandeling of het onderzoek niet direct gefactureerd is, die Cliënt ontvangt hiervoor een aanvullende factuur
  • De Cliënt is te allen tijde verplicht tot betaling en is aansprakelijk bij in gebreke blijven. Dit geldt ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door de Cliënt afgesloten verzekering.
  • Indien meerdere nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota
  • Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering. Indien de Cliënt na één ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het verschuldigde totale bedrag (incl. de wettelijke rente) tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten en eventueel gerechtelijke kosten in verband met de inning van het bedrag.
  • De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan de Praktijk op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Praktijk in rekening zijn en/of worden gebracht.
  • Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.
  • In bijzondere gevallen (ter beoordeling aan de Praktijk) kan een betalingsregeling worden overeengekomen. Voor een betalingsregeling worden extra kosten in rekening gebracht bij de Cliënt. Op de overeengekomen betalingsregelingen zijn alle bepalingen in deze overeenkomst van toepassing, tenzij daarvan in de betalingsregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 7: Klachten

 • De Cliënt is verplicht namens alle de Praktijk geleverde diensten en/of goederen onverwijld te keuren op constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. Gebreken en onvolkomenheden moeten binnen 30 dagen na de levering van de dienst en/of de goederen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Praktijk of direct na constatering van het gebrek en/of de onvolkomenheid. Bij overschrijding van de termijn vervalt elke aanspraak jegens de Praktijk.
 • De Cliënt dient klachten over de Behandelingsovereenkomst binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar te zijn geworden schriftelijk te berichten aan de Praktijk. Bij overschrijding van deze 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de Praktijk ter zake enig gebrek en/of onvolkomenheid.
 • Indien de Praktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Praktijk te allen tijde het recht om de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten als dit mogelijk is, of het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemeen

 • Indien de Praktijk op enige wijze aansprakelijk zal zijn jegens de Cliënt, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeringen van de Dierenartsen wordt uitgekeerd. Wanneer gewenst, kan de Cliënt de polis en polisvoorwaarden van de Praktijk opvragen.
 • Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de aansprakelijkheid voor de schade niet of niet in voldoende mate door enige verzekering is gedekt, aanvaardt de Praktijk slechts aansprakelijkheid voor de door Cliënt geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Behandelingsovereenkomst of een onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van de door de Praktijk aan Cliënt in rekening te brengen prijs voor de Behandelingsovereenkomst voor het specifieke deel van de Behandelingsovereenkomst waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft.
 • De eventuele aansprakelijkheid van de Praktijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Behandelingsovereenkomst is vervallen indien Cliënt de Praktijk niet onverwijld en schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een termijn van 30 dagen ter zuivering van de tekortkoming, en de Praktijk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
 • De Praktijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt de Praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grondslag waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd
 • Het zijn en verblijven van de paarden van de Cliënt, al dan niet op een door de Praktijk gefaciliteerde locatie, gebeurt altijd voor eigen risico van de Cliënt.
 • Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de behandeling.
 • Cliënt vrijwaart de Praktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.


Aansprakelijkheid gynaecologie/OPU/ICSI

 • In aanvulling op en zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikelen 8.1 t/m 8.8  gelden voor werkzaamheden op het gebied van gynaecologie de volgende exoneraties:
  • Opslag, transport en gebruik van sperma, embryo’s en eicellen in welke vorm, via welke route of op welke locatie dan ook, is volledig voor eigen risico van de Cliënt. Zowel de Praktijk als de vervoerder van de eicellen/embryo’s/het sperma alsook Avantea en/of Equiception kan/kunnen op geen enkele wijze voor verlies of beschadiging daarvan aansprakelijk worden gehouden. Avantea en/of Equiception en de vervoerder van de eicellen/embryo’s/het sperma kunnen in het voorkomende geval rechtstreeks een beroep doen op deze exoneratie.
  • De Praktijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor het resultaat van handelingen die gepaard gaan met vruchtbaarheid, waar onder andere wordt verstaan:
   • Het vroegtijdig staken van de OPU procedure wanneer het niet ethisch verantwoord is om de OPU-procedure voort te zetten, door pijn en ongemak bij de merrie
   • Het aantal gewonnen eicellen bij de OPU procedure
   • Het aantal gemaakte embryo’s na de gecombineerde OPU/ICSI procedure
   • Het wel of niet succesvol invriezen, ontdooien en overzetten van eicellen dan wel een embryo.
  • De Praktijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele fouten die worden gemaakt bij Avantea, Equiception en/of andere ICSI-laboratoria, waaronder foutieve vader- en moederschapscombinaties
  • De Praktijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele fouten die worden gemaakt tijdens DNA-testen bij genetische laboratoria zoals het dr. Van Haeringen laboratorium in Wageningen.
 • De in Artikel 8 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als er sprake is van opzet en/of grove schuld.
 • Indien de door Cliënt verzochte dienstverlening van de Praktijk betrekking heeft op de in- en uitvoer van dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)verklaringen, is de aansprakelijkheid van de Praktijk uitgesloten. De Cliënt vrijwaart de Praktijk in dat kader voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
 • De in 8.10 genoemde uitsluiting is niet van toepassing wanneer de Praktijk bewust zijn medewerking verleent aan illegale handel. 
 • Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dir artikel, sluit de Praktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Praktijk, iedere aansprakelijkheid uit:
 • Voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de Cliënt zelf en/of;
 • Voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of;
 • Voor letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en/of;
 • Voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen
 • Het sluiten van een Behandelingsovereenkomst laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW

Artikel 9: Overmacht

 • De Praktijk is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan: de omstandigheden die de (gedeeltelijke) nakoming van deze overeenkomst verhinderen en niet aan de Praktijk toe zijn de rekenen

Artikel 10: Overige bepalingen

 1. Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft, heeft de Praktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie waar de behandeling plaatsvindt, te ontzetten en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
 2. Het is Cliënt niet toegestaan andere dan de voor publiek opengestelde gebouwen en terreinen te betreden anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de Praktijk. Deze toestemming wordt uitsluitend verleend voor de begeleiding en het bezoeken van de Patiënt.
 3. De Praktijk is gerechtigd een aan haar toevertrouwde Patiënt te euthanaseren zonder toestemming van de Cliënt. Dit betreft uitsluitend gevallen waarin de Cliënt niet bereikbaar is en het dier ondraaglijk lijdt of gevaar oplevert voor de omgeving. De Praktijk is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige vergoeding jegens de Cliënt en eventuele andere rechthebbenden
 4. Persoonsgegevens van de Cliënt en gegevens van de Patiënt worden opgenomen in een registratiesysteem ter ondersteuning van de behandeling van de Patiënt.
 5. De Praktijk behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers die betrekking hebben op de Patiënt. De Praktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaar bewaren.
 6. In verband met de privacy van onze medewerkers, andere betrokkenen, aanwezigen en patiënteigenaren niet toegestaan om op terreinen en in gebouwen en elders video-opnamen en/of foto’s te maken van personen en dieren zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Praktijk en de personen die zichtbaar zijn op de beelden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

 1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Praktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die tussen de Praktijk en de Cliënt mochten ontstaan en waarover niet in overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de gevoegde rechter van de Rechtbank te Leeuwarden.